Rada-procesvoering

FAQ

Hoeveel kost een dagvaarding ?

De dagvaardingskosten (oproeping voor een rechtbank) liggen wettelijk vast. Deze kosten bevatten zowel de rolrechten (kosten organisatie rechtbank) als de vergoeding voor de deurwaarder.  De prijs hangt onder meer af van het soort rechtbank, de inzet en het aantal tegenpartijen. Vaak kost een dagvaarding 150 € en meer.

Wie moet de dagvaardingskosten betalen ?

De dagvaardingskosten vallen uiteindelijk ten laste van de verliezende partij maar dienen door eiser te worden voorgeschoten. Indien je eiser bent, ontvang je nadat de dagvaarding effectief is uitgebracht, een verzoek om de factuur van de deurwaarder rechtstreeks aan hem te betalen.

Wie moet de deskundige en zijn kosten betalen ?

De kosten van een deskundige komen op het laatste van de procedure meestal ten laste van de verliezende partij maar dienen door de partij die om de deskundige vraagt, te worden voorgeschoten.

Hoe wordt het ereloon berekend ?

Bij Rada-procesvoering is er klaarheid over de kostprijs van bij de start van een procedure. Prijsafspraken worden bevestigd in een brief.
Naast het ereloon dien je ook rekening te houden met de algemene kantoorkosten.
Voor de erelonen wordt meestal gewerkt met een uurtarief. In een handelscontext (beroepskosten) geldt een uurtarief van 125€, voor particulieren is dit 100€. Bij betwistingen met een hoge inzet wordt normaal gewerkt met een waardetarief. Globaal komt dit neer op circa 10% van de totale waarde van de betwisting.
De algemene kantoorkosten worden (traditioneel) verrekend per briefeenheid en bedragen aldus 10€ per brief/document. Daarnaast is er een éénmalige dossierkost van 50€.

Hoe worden prestatie-uren aangerekend ?

Indien de prestaties worden aangerekend aan uurtarief dan gelden bij Rada-procesvoering indicatief volgende vuistregels :

> meeting met klant, tegenpartij of andere
1u
> redactie conclusies
aantal (afgeronde) uren
> samenstelling (beduidend) bundel, inventaris en neerlegging 1u
> verplaatsingen binnen de stad 0m
> verplaatsingen buiten de stad (heen en terug) 30m
> activeren procesgang (verzoeken conclusietermijnen, pleitdata en opvolging) 1u
> zitting 2u
> telefoon (met inhoud) 15m
> brief aan klant, tegenpartij, derden, deurwaarder en griffie 10m
> Brief van 0m
> ontvangst vonnis en opvolging
1u

De staat van ereloon en kosten bevat steeds een overzicht van al deze prestaties. Bij omvangrijke dossiers wordt geregeld geïnformeerd over het aantal gepresteerde uren.

Hoe worden verplaatsingen aangerekend ?

Bij verplaatsingen is er het aspect tijd en het aspect kilometerkost. Binnen de stad rekent Rada-procesvoering geen tijd aan voor verplaatsingen. Buiten de stad wordt gewerkt met een vaste tijd van 2 x 15 minuten (heen en terug). De kilometerkost bedraagt 30 eurocent.

Hoe lang duurt een procedure ?

De duurtijd van een procedure hangt af van vele factoren :

  1. de aard van de procedure : bodem (ten gronde) versus kort geding, een burgerlijke procedure versus een strafzaak
  2. het soort rechtbank : vredegerecht en arbeidsrechtbank versus eerste aanleg en handelsrechtbank. Nog anders ligt de situatie bij de Raad van State of het Arbitragehof.
  3. de aanleg : eerste aanleg versus beroep.
  4. het arrondissement waar de procedure loopt en het aantal partijen spelen ook een rol.

Bij eenvoudige zaken of zaken die eerder routinematig zijn, gaat het om enkele weken of maanden. Voor andere moet je op het niveau van eerste aanleg rekenen op een goed jaar. Voor een beroepsprocedure is twee jaar een realistisch gemiddelde.

Het wordt te weinig benadrukt. Een actieve procesvoering (aanvragen conclusietermijnen en pleitdata) kan veel doen. Rada-procesvoering streeft zo'n actieve procesvoortgang na.

Is het mogelijk te werken met het systeem, no cure, no pay (geen resultaat, niets betalen) ?

Neen. De huidige beroepsregels laten dit niet toe, maar er is meer.

  • Dikwijls wordt naar de V.S. verwezen als het gaat om de toepasbaarheid van deze werkwijze. Het gaat daar echter om een totaal verschillend rechtstelsel. Zo liggen de schadevergoedingen in geval van winst in de V.S. meer dan duizendvoudig hoger. Minder bekend is bovendien dat de klant in de praktijk slechts een fractie ziet van de hem toegewezen som doordat de advocatenkosten eerst in aftrek worden genomen. Een de facto verdeling van 10/90 (klant/advocaat) is geen uitzondering. Wellicht heb je deze verhouding niet in je hoofd indien je denkt aan de werkwijze van no cure, no pay.
  • Nu cure, no pay verhoogt ook het gevaar van de 'verborgen' informatie bij de aanvang van een dossier. Waarom immers nog volledige informatie verstrekken indien dit de inschatting van de proceskansen en dus de verdeling van de winst zou hypothekeren ?
  • Mogelijk nog belangrijker is de vaststelling dat bij een dergelijke systeem van aanrekening, de advocaat zelf partij wordt in het geding. Niet zelden is gebleken dat dit een nefaste invloed heeft op de kwaliteit van zijn of haar optreden.

Wat is de beroepstermijn ?

Er is niet zoiets als één beroepstermijn. In burgerlijke zaken is de beroepstermijn meestal één maand versus veertien dagen in strafzaken. Heel belangrijk is te weten dat de beroepstermijn in strafzaken normaal begint te lopen vanaf de uitspraak. In burgerlijke zaken is dit slechts vanaf de betekening van het vonnis (officiële afgifte door deurwaarder) of vanaf de verzending van de gerechtsbrief (aangetekende verzending via de griffie of de 'groene envelop').
Uiteraard staat Rada-procesvoering borg voor het tijdig informeren over het verstrijken van de beroepstermijn.

Welke kosten moet ik bij verlies aan tegenpartij betalen ?

Bij verlies wordt je in regel veroordeeld tot het betalen van de dagvaardingskosten, de wettelijke vergoeding voor de advocaatkosten van tegenpartij, rechtsplegingsvergoeding genoemd (35 tot 475 €) en gebeurlijk de kosten van de deskundige.

Waarom wordt er slechts uitzonderlijk gewerkt met een vaste prijs ?

Enkel bij eenvoudige of routineuze zaken kan er een goede schatting worden gemaakt van het aantal te presteren uren. Voor alle andere, zou met een vaste prijs daarom per definitie ofwel te veel, ofwel te weinig worden betaald. Te veel bij een overschatting van het aantal uren, te weinig indien er al dan niet onverwachte of nieuwe elementen de raming doorkruisen. Zeker een zaak met enige inzet of belang verdient beter.

Wordt er gewerkt met een model-contract ?

Rada-procesvoering heeft niet gewacht op het model-contract en werkt al jaren met een systeem van klare financiële afspraken en garanties voor de klant.

Ik heb rechtsbijstand, heb ik dan nog advocaatkosten ?

Neen.
In dat geval vraagt Rada-procesvoering rechtstreeks aan de rechtsbijstand of de verdediging voor hun rekening mag worden opgenomen. Bij fiat heb jij geen kosten.